Informacje i rezerwacja

Regulamin

Regulaminy korzystania z portalu internetowego www.spasanatoria.pl.


§1.Definicje

Administrator -Administratorem portalu jest firma: 43time Joanna Haliniak z siedzibą w Nowym Targu, 34-400, ul. Klikuszówka 5e, NIP 7352631826, REGON 122950247.

Klient - Ośrodek świadczący usługi SPA & wellness i/lub usługi Sanatoryjno - Rehabilitacyjne współpracujący z firmą 43time w zakresie sprzedaży pakietów: miejsc noclegowych wraz z innymi usługami świadczonymi przez Ośrodek.  Najczęściej Klient będzie posiadał prezentację na portalach należących do Administratora.

Użytkownik - osoba, która za pomocą Internetu korzysta z zasobów portalu w celu uzyskania informacji dotyczących ośrodków sanatoryjnych i SPA oraz wysyłająca zapytanie rezerwacyjne celem zarezerwowania pobytu lub pakietu w wybranym ośrodku.

 

§2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin przybliża sposób prezentacji Ośrodków i oferowanych przez nie usług na portalu spasanatoria.pl.

2.  Regulamin określa również warunki współpracy pomiędzy Klientem a Administratorem, a także podstawowe zasady korzystania z serwisu przez Użytkowników.

3. Aby prezentacja Ośrodku ukazała się na portalu należy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@spasanatoria.pl lub skontaktować się telefonicznie z Administratorem.

4. Prezentacja Ośrodka zostanie zamieszczona na stronach portalu po podpisaniu umowy o współpracy i przesłaniu przez Ośrodek materiałów potrzebnych do przygotowania prezentacji.

 

§3. Warunki zawarcia umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług pośrednictwa w sprzedaży pakietów pobytowych Ośrodka oraz bezpłatnych usług reklamowych prowadzonych na rzecz Klienta.

2. Administrator pozostawia sobie prawo do selekcji Ośrodków, z którymi zostanie podpisana umowa o współpracy.

3. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu na okres 12 miesięcy, o ile żadna ze Stron nie powiadomi drugiej Strony na 1 miesiąc przed jej wygaśnięciem, że nie zamierza przedłużać Umowy na następny okres.

 

§4. Płatności

1.  Administrator nie pobiera opłat za prezentację Ośrodków w serwisie.

2.Wynagrodzeniem za usługi promowania i pośrednictwa w sprzedaży usług oferowanych przez Klienta Administrator otrzyma wynagrodzenie w formie prowizji od ceny brutto usług świadczonych przez Klienta na rzecz Użytkownika.

3. Po potwierdzeniu rezerwacji przez Klienta dla Użytkownika oraz po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki na koncie, Administrator przekaże na konto Klienta pełną kwotę zaliczki wpłaconą przez Użytkownika. Istnieje możliwość bezpośredniego wpłacenia zaliczki przez Użytkownika na konto Klienta lub gotówką w Ośrodku. Wysokość zaliczki wpłaconej jest ustalona w warunkach uczestnictwa obowiązujących w Ośrodku, najczęściej jest to 30% pełnej kwoty rezerwacji.

4. Faktura VAT prowizyjna zostanie wystawiona przez Administratora po przyjeździe Użytkownika do Klienta i dokonaniu dopłaty  w Ośrodku.  Klient zobowiązany jest do przelania prowizji w terminie podanym na fakturze prowizyjnej.

5. W przypadku rezygnacji Użytkownika z zaliczkowanej rezerwacji Administrator każdorazowo obliczy koszty rezygnacji Użytkownika uwzględniając warunki uczestnictwa Ośrodka.

6.  W przypadku niewykorzystania przez Użytkownika usług ujętych w potwierdzonej rezerwacji ogólna wartość potwierdzonej rezerwacji nie zostanie pomniejszona o niewykorzystane usługi i nie podlega zwrotowi.

 

§5. Obowiązki i Uprawnienia Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do wykonania usług zawartych w umowie na rzecz Klienta z należytą starannością.

2. Administrator zobowiązuje się do przygotowania materiałów uzyskanych od Klienta na potrzeby prezentacji na portalu i umieszczenia wszelkich dostępnych Administratorowi informacji dotyczących obiektu Klienta.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt w treści nadesłanej przez Klienta wynikających z błędów językowych oraz reklam serwisów konkurencyjnych.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych będących konsekwencją prac konserwacyjnych serwisu.

 

§6. Obowiązki i Uprawnienia Klienta

1. . Klient zobowiązuje się do informowania Administratora serwisu o wszelkich zmianach w ofercie, opisie, cenniku, a przede wszystkim w danych teleadresowych Klienta.

3. Klient zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia materiału graficznego potrzebnego do przygotowania prezentacji ( m.in. zdjęcia obiektu, atrakcji, zabiegów, logotypów)  i wyraża zgodę na umieszczenie na zdjęciu logo: spasanatoria.pl.

4. Klient odpowiada za treść danych przedstawionych w ofercie i umieszczonych na portalu ze stanem rzeczywistym.

5. Klient ma możliwość wprowadzania zmian w treści zawartej w prezentacji Ośrodka. Wszelkich zmian dokonuje Administrator serwisu po uprzednim zgłoszeniu przez Klienta takiej potrzeby drogą elektroniczną lub telefoniczną.

6. Klientowi posiadającemu umowę z Administratorem serwisu przysługuje prawo do bezpłatnego posługiwania się - przez okres trwania umowy- logiem spasanatoria.pl w celach reklamowo-promocyjnych.

 

§7. Własność intelektualna

1. Treść portalu spasanatoria.pl jest przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na portalu spasanatoria.pl przysługują  Administratorowi portalu spasanatoria.pl.

2. Publiczne rozpowszechnianie materiałów będących własnością Administratora wymaga jego pisemnej zgody.

 

§8. Postanowienia końcowe

1. Klient podpisując umowę o współpracy z portalem spasanatoria.pl zaświadcza tym samym, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i go akceptuje.

2. Niedotrzymanie przez Klienta warunków umowy i regulaminu może być przyczyną usunięcia prezentacji jego ośrodka z portalu.

3.  Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w treści Regulaminu po uprzednim poinformowaniu o tym Klienta.

4. Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji na portalu spasanatoria.pl.

5. Regulamin został przygotowany w oparciu i zgodnie z prawem polskim. Strony zgodnie oświadczają, że będą dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów wynikających z umowy i regulaminu. W przypadku niemożności rozwiązania sporu drogą ugodową, strony poddadzą sprawę rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Administratora.

6. We wszelkich sprawach prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@spasanatoria.pl.

7. Regulamin obowiązuje od dnia: 27/09/2013r.


O nas

Serwis SpaSanatoria.pl prowadzi aktywną promocję i sprzedaż pobytów w sanatoriach uzdrowiskowych i ekskluzywnych ośrodkach SPA & Wellness.

Portal poświęcony tematyce prozdrowotnej SpaSanatoria.pl zawiera bazę sanatoriów i hoteli SPA & Wellness w Polsce i za granicą wraz z ich bogatą prezentacją i ofertą.

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies więcej »


OK, akceptuję